Wettelijk voorschrift

Deze site is eigendom van COMETIK, een bedrijf gevestigd in 67 rue d’Angleterre 59000, LILLE.

Deze site is ontworpen en gemaakt door Cometik Group.

67, rue d’Angleterre – 59000 Lille FRANCE

Rue Raphael, 21 – 5060 Falisolle BELGIUM

C/Rossello, 254 – 2°1 – 08037 Barcelona SPAIN

Naam van de site : https://luyckx-chaussures.be

Directeur van Publicatie : Luyckx Chaussures
Email : info@luyckx-chaussures.be
Adres :
Rue Paul Leduc 14/18
7100
La Louvière
Tél. : 0032(64) 221 571

Bedrijfsnaam : LUYCKX – CHAUSSURES
N° SIRET : B413169817

Hosting :
COREYE – GROUPE PICTIME
22 RUE HERGE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
SIRET : 44349857100035

De gebruiker van de website erkent over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site. Zij erkent ook dat zij kennis heeft genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze te respecteren.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, werd de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens van de website “luyckx-chaussures.be” gedeclareerd bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn browsersoftware. Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie te registreren met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de website. De gebruiker kan dit cookie deactiveren via de parameters in zijn browsersoftware.

De gebruiker heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben
Om dit recht uit te oefenen kan de gebruiker zich wenden tot de directeur van bovengenoemde publicatie.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Hetzelfde geldt voor de databanken die op de website voorkomen en die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het wetboek van intellectuele eigendom (CPI).

De handelsmerken van de website-exploitant en zijn partners, evenals de logo’s die op de website staan, zijn geregistreerde handelsmerken (al dan niet semi-figuratief).

Voor de hypertekstlinks die in het kader van de website zijn opgezet naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, en met name naar de partners, is vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleend.e.

De gebruiker die de website bezoekt, mag geen hyperlink naar deze sites plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de beheerder van de website.